ภักดีโต อำนาจ, ศีลสุทธิ์ สมเกียรติ, ด่านวิริยะกุล สุภาณี, พิชญภณ จันทรรัตน์, โชติประทุม สันติธรรม, และ อารยกาญจน์ ธัชชดา. 2021. “การคัดแยกและบทบาทของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลกติกทนเกลือที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการหมักปลาร้า”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):50-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/244553.