จันทร์คง จรีวรรณ, และ ช่วยชูหนู ณปภัช. 2021. “ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):86-99. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/244813.