พิทยาภินันท์ ปุรวิชญ์, และ สมบูรณ์สุข บัญชา. 2022. “การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 39 (2):116-29. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/245692.