พูนภักดี ดร.จักรกฤษณ์, และ อ่อนทอง จำเป็น. 2021. “การตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูก”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):1-14. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/246021.