จันทร์คง จรีวรรณ, ร่มเย็น เจษฎา, บุญรัศมี บุญรัตน์, ถาวโรจน์ วิชชุลฎา, ชัยเพชร เสาวณีย์, และ สงรักษ์ อภิรักษ์. 2022. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดตรัง”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 39 (1):150-64. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/248803.