เรียนสุทธิ์ว. (2021) “การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย”, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 38(2), น. 130-143. vailable at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532 (ืบค้น: 4ธันวาคม2021).