[1]
อมรเลิศพิศาล ด., ภู่ระยับ ส. ., มุ่งหมาย ล. ., เม่งอําพัน เ. ., และ หวังสมนึก ณ. ., “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 46–56, ส.ค. 2021.