[1]
ธรรมเลิศสถิต ธ., รังควัต น., ศักดิ์คะทัศน์ พ., และ กนกหงษ์ ก., “ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 171–181, ธ.ค. 2021.