[1]
เป็งเส้า ณ., ฟองมูล ส. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., และ เครือคำ พ. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 144–156, ส.ค. 2021.