[1]
เรียนสุทธิ์ว., “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาขายมันเส้นโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ”, MJUJN, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 54-65, ธ.ค. 2019.