[1]
ใจเตี้ย ส. ., “การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 79–88, ส.ค. 2021.