[1]
ทดทะศรี น., “ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium japonicum และแตนเบียน Eretmocerus sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci ในพริก”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 57–67, ส.ค. 2021.