[1]
สันธทรัพย์ ณ., ไชยวรรณ ฟ. ., สีหะนาม พ., และ สันธทรัพย์ ช. ., “อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 28–39, เม.ย. 2021.