[1]
พิทยาภินันท์ ป. . และ สัตย์ซื่อ พ. ., “ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 144–154, เม.ย. 2021.