[1]
อินทสาร จ., “ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 25–35, ส.ค. 2021.