[1]
ปิ่นทศิริ ธ., พรมยะ จ. ., จิตมนัส ช. ., และ ตงศิริ ส. ., “ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 75–885, ธ.ค. 2021.