[1]
ศิริมานะพงษ์ ว., รุจจนเวท ณ. ., ยังวนิชเศรษฐ ว., หลิมรักษาสิน ส. ., ฟองศรัณย์ ก. ., และ อังโชคชัชวาล ก. ., “การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 75–83, เม.ย. 2021.