[1]
เรียนสุทธิ์ว., “การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 130-143, ส.ค. 2021.