[1]
เรียนสุทธิ์ ว. . ., “การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 130–143, ส.ค. 2021.