[1]
บุญทวี ก., โชติวนิช ป. ., และ อ่อนสอาด . เ., “ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ กลยุทธ์การตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 108–125, เม.ย. 2021.