[1]
ไอยสุวรรณ์ อ. . และ ชอบแต่ง จ. ., “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้ปุ๋ยเคมี ต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตข้าว”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 40–51, เม.ย. 2021.