[1]
สุภาพันธ์ พ. ., อินธนู พ. ., และ ใจคำปัน ก. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 152–170, ธ.ค. 2021.