[1]
กิติพชรเดชาธร ร. ., ผาสุข พ. ., และ เกิดรัตน์ ณ. ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพร ในการเลี้ยงไก่เนื้อ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 95–107, เม.ย. 2021.