[1]
โจลานันท์ บ. และ สิทธิสันติกุล เ. ., “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 52–64, เม.ย. 2021.