[1]
สว่างจิตร ว., “การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 126–134, เม.ย. 2021.