[1]
จิ๋วปัญญา ป. และ ใจชมภู ภ. ., “การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากuek Agricultural Community Enterprise Taluk Klang Thung Sub-district, Muang Tak District, Tak Province”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 107–118, ส.ค. 2021.