[1]
รอดเจริญ เ., วิชาชูเชิด บ., เขียดน้อย ว., ตั่นไพโรจน์ ว., และ สมดวง ส., “การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 98–97, ส.ค. 2021.