[1]
วิริยะอลงกรณ์ ว., “ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืช การชักนำการเปิดปิดของปากใบและคุณภาพของผลลำไย”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 12–27, เม.ย. 2021.