[1]
ขาวสวั อ., ไชยรินทร์ ธ., และ J. Anothai, “การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 10–24, ส.ค. 2021.