[1]
ภักดีโต อ. ., ศีลสุทธิ์ ส. ., ด่านวิริยะกุล ส. ., พิชญภณ จ. ., โชติประทุม ส. ., และ อารยกาญจน์ ธ. ., “การคัดแยกและบทบาทของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลกติกทนเกลือที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการหมักปลาร้า”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 50–61, ธ.ค. 2021.