[1]
จันทร์คง จ. และ ช่วยชูหนู ณ. ., “ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 86–99, ธ.ค. 2021.