[1]
พิทยาภินันท์ ป. . และ สมบูรณ์สุข บ., “การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”, MJUJN, ปี 39, ฉบับที่ 2, น. 116–129, ส.ค. 2022.