[1]
เครือคำ พ. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., เวชสิทธิ์นิรภัย น. ., และ จี้รัตน์ ป. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”, MJUJN, ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 112–121, ส.ค. 2020.