[1]
จันทร์คง จ., ร่มเย็น เ. . ., บุญรัศมี บ. ., ถาวโรจน์ ว. ., ชัยเพชร เ. ., และ สงรักษ์ อ. ., “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดตรัง”, MJUJN, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 150–164, เม.ย. 2022.