อากรรัตน์ ว., เศวตมาลานนท์ ศ., พ่วงดี บ., บัวบาน ท., และ อ่อนเอี่ยม ว. “การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis Galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis Suecica ภายในห้องปฏิบัติการ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 35, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, น. 19-28, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/200691.