อมรเลิศพิศาล ด., จำใจ อ. ., พงษ์ไพบูลย์ ญ. ., และ ไล้เลิศ น. . “การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 84-94, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/214341.