อมรเลิศพิศาล ด., ภู่ระยับ ส. ., มุ่งหมาย ล. ., เม่งอําพัน เ. ., และ หวังสมนึก ณ. . “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 46-56, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/214349.