ธรรมเลิศสถิต ธ., รังควัต น., ศักดิ์คะทัศน์ พ., และ กนกหงษ์ ก. “ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 171-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/220576.