มหายศนันท์ ศ., เฉลิมแสน ย. ., และ เวชสิทธิ์นิรภัย น. . “รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 138-51, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/225881.