เป็งเส้า ณ., ฟองมูล ส. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., และ เครือคำ พ. . “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 144-56, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/226457.