ชูเพ็ง พ., มาลา จ. ., และ จุ้ยจุลเจิม ณ. . “ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ในอาหารเป็ดไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ระดับค่าคลอเลสเตอรอล และวิตามินเอในไข่แดง”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 65-74, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/230132.