แก้วเลิศตระกูล เ., เครือคำ พ., ศักดิ์คะทัศน์ พ., และ บุญปลอด น. “การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 36, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 114-25, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/232979.