ทดทะศรี น. “ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium Japonicum และแตนเบียน Eretmocerus Sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia Tabaci ในพริก”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 57-67, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/236966.