สันธทรัพย์ ณ., ไชยวรรณ ฟ. ., สีหะนาม พ., และ สันธทรัพย์ ช. . “อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 28-39, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/237956.