พิทยาภินันท์ ป. ., และ สัตย์ซื่อ พ. . “ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 144-5, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/238412.