ปิ่นทศิริ ธ., พรมยะ จ. ., จิตมนัส ช. ., และ ตงศิริ ส. . “ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia Bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 75-885, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/239997.