ศิริมานะพงษ์ ว. ., ประจำค่าย พ. ., อุไรรัตน์ ศ., สินธุมา ส. ., ศรีสุทธาการ อ. ., และ ประยูรศุข อ. “การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟอร์มาลิน จุนสี กรดน้ำส้มสายชู ด่างทับทิม และไตรคลอร์ฟอน (Dipterex®) ในการกำจัดเห็บระฆังที่พบในลูกปลานิล (Oreochromis Niloticus)”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 92-104, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240043.