ศิริมานะพงษ์ ว., รุจจนเวท ณ. ., ยังวนิชเศรษฐ ว., หลิมรักษาสิน ส. ., ฟองศรัณย์ ก. ., และ อังโชคชัชวาล ก. . “การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio Spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 75-83, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240044.