เรียนสุทธิ์ ว. . . “การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 130-43, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532.