บุญทวี ก., โชติวนิช ป. ., และ อ่อนสอาด . เ. “ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ กลยุทธ์การตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 108-25, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240670.